Tiếng Việt (Vietnamese) Language Resources

BẦU CỬ TẠI QUẬN PIERCE BẰNG TIẾNG VIỆT

  • Ghi Danh Bỏ Phiếu
  • Lá Phiếu
  • Tờ Thông Tin dành cho Cử Tri

Gọi đến số điện thoại miễn phí 1-855-517-9709 để trò chuyện bằng tiếng Việt.

Chúng tôi rất hân hạnh được gửi các tài liệu bầu cử bằng ngôn ngữ của quý vị qua đường bưu điện hoặc trò chuyện với quý vị về cuộc bầu cử hoặc ghi danh bỏ phiếu.


Tải xuống tài liệuVietnamese Social Graphics-IG Opens in new window