Tiếng Việt (Vietnamese) Language Resources

BẦU CỬ TẠI QUẬN PIERCE BẰNG TIẾNG VIỆT

  • Ghi Danh Bỏ Phiếu
  • Lá Phiếu
  • Tờ Thông Tin dành cho Cử Tri

Gọi đến số điện thoại miễn phí 1-855-517-9709 để trò chuyện bằng tiếng Việt.

Chúng tôi rất hân hạnh được gửi các tài liệu bầu cử bằng ngôn ngữ của quý vị qua đường bưu điện hoặc trò chuyện với quý vị về cuộc bầu cử hoặc ghi danh bỏ phiếu.


Tải xuống tài liệuVietnamese Social Graphics-IG Opens in new window


Để thay đổi ngôn ngữ phụ đề thành ngôn ngữ quý vị muốn dùng, vui lòng nhấp vào biểu tượng cài đặt ở dưới cùng màn hình video. Nhấp vào Subtitles/closed captioning (CC) (Phụ đề/Phụ đề kèm chú thích). Sau đó, chọn ngôn ngữ quý vị muốn dùng cho phụ đề/phụ đề kèm chú thích (CC).

Xác minh xem quý vị đã đăng ký bỏ phiếu chưa.
Đăng ký hoặc cập nhật hồ sơ cử tri.
Xem trước lá phiếu của quý vị.
Đánh dấu và gửi lại lá phiếu của quý vị.
Kiểm tra Trạng Thái lá phiếu của quý vị.
Yêu cầu lá phiếu thay thế.


Xem tờ thông tin của cử tri.
Dịch